گناهان زبان

 

در روایت آمده بیشترین افرادی که به جهنم می روند به خاطر زبانشان است.

پیامبر اکرم می فرماید: «بیشترین مردم به خاطر گناه و آفت زبان به جهنم می روند.»

 

پای زبان گناهان زیادی می نویسند:

 

۱- خبری را ندانسته گفتن

۲- عیب جویی از دیگران

۳- مسخره کردن

۴- تهمت زدن

۵- فاش کردن اسرار مردم

۶- رنجاندن مومن

۷- سرزنش بیجا

۸- دروغ گفتن

۹- وعده دروغ

۱۰- قسم دروغ

۱۱- شهادت ناحق

۱۲- تحریف مسائل دینی

۱۳- حکم ناحق

۱۴- لعنت کردن مردم

۱۵- طعنه زدن

۱۶- دل شکستن

۱۷- امر به منکر

۱۸- نهی از معروف

۱۹- تصدیق کفر و شرک

۲۰- بد خلقی

۲۱- غیبت کردن

۲۲- شایعه پراکنی

۲۳- به نام بد صدا زدن

۲۴- تملق و چاپلوسی

۲۵- با مکر و حیله سخن گفتن

۲۶- مزاح زیاد

۲۷- زخم زبان زدن

۲۸- آبروریزی

۲۹- کبر در گفتار

۳۰- ادای صدای کسی را در آوردن

۳۱- بدعت در دین

۳۲- اظهار بخل و حسد

۳۳- بد زبانی در معاشرت

۳۴- خشونت در گفتار

۳۵- فحش و ناسزا گفتن

۳۶- سخن چینی کردن

۳۷- نا امید کردن

۳۸- شوخی با نا محرم

۳۹- ریا در گفتار

۴۰- فریاد زدن بیجا

 

پیامبر اسلام فرمو ده اند که بیشترین مردم به خاطر آفت زبان و گناهانی که با زبانشان مرتکب شده اند به عذاب الهی دچار می شوند.