سازمان بهداشت جهانی رسماً اعلام کرد شیوع ویروس کرونا در دنیا به سطح «همه‌گیری جهانی» رسیده است.

سازمان بهداشت جهانی، کرونا را پاندمیک (بیماری همه‌گیر جهانی) اعلام کرد که به معنای آن است که این ویروس همه‌گیر و جهانی شده است.

وضعیت قبلی این بیماری، اپیدمیک بود، به این معنی که همه‌گیری منطقه‌ای و تحت‌کنترل است.

این اولین بار است که یک بیماری از خانواده کروناویروس‌ها همه گیر جهانی خوانده میشود.