فیروزه تراشی یکی از حرفه های قدیمی در استان خراسان رضوی است و به عنوان کهن ترین فنون و هنرهای سنتی و بومی در استان نیز در فهرست میراث معنوی کشوربه ثبت رسیده است.

شهر نیشابور که به شهر فیروزه شهرت دارد، دارای معادن ارزشمندی از فیروزه می باشد که از قرن ها پیش مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

تراش فیروزه به اشکال پیکانی و مسطح از جمله تراش هایی است که طرفداران فراوان دارد. فیروزه یکی از سوغاتی های مهم استان خراسان است و بازار مطلوبی نه تنها در استان، بلکه در سطح کشور دارد.

قدمت تراش فیروزه در استان به بیش از ۶ هزار سال پیش می رسد به طوری که بر مبنای بررسی های به عمل آمده توسط گروه پژوهشی ، فیروزه تراش خورده کشف شده از کنار یک اسکلت، متعلق به نقطه ای از معدن فیروزه با قدمت پیش از تاریخ به نام غار زاک بوده است.

پیش از این، سنگ فیروزه را پس از جداسازی ناخالصی ها توسط یک دستگاه چوبی زهی که دارای کمانه بوده می تراشیدند اما امروزه دستگاههای تراش برقی جای آن را گرفته که سرعت کار را بیشتر کرده است.

تراش این سنگ در استان همچون فیروزه اش مرغوبترین نوع تراش در دنیا محسوب می شود و بسیاری فیروزه تراشی را نسل به نسل به یکدیگر آموخته اند و این پیشه را کسب خانوادگی خود می دانند، زیرا تراش فیروزه بنا به حساسیت نیازمند ذوق و سلیقه بسیاری است..