مقام و شخصیت و جایگاه والایی مادری در تربیت جایگاه ویژه ای است، طوری که عنوان مادری کمتر از عنوان مدیریت کلی نیست. مقام مادر بالاتر از این است که بتوان او را با پول خرید و ارزش کالایی بدو داد و یا در فروشگاهی او را پست فروشندگی و یا در اداره ای او را پست ریاست داده، او مادر است، یعنی سازنده جامعه فردا و انسان شریف و عادل دنیای آینده، اینکه معیارهای وارداتی نمی تواند برای زن عزت و آبرو ایجاد کند و برای او شرف و بزرگی تهیه بیند، شرفی بالاتر از شرف اسلام برای زن نیست و مقامی بالاتر از موهویه اسلام برای مادران وجود ندارد.

حال نقش مادران را در تربیت چندی از بزرگان بیان می کنیم.

رهبر معظم انقلاب روحی له الفداء

پدر و مادرم خیلی خوب بودند. مادرم یک خانم بسیار فهمیده، باسواد، کتاب خوان و دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس و با قرآن کاملا آشنا بودند. ما وقتی بچه بودیم همه می نشستیم و مادرم قرآن می خواند.

علامه جعفری رحمه الله علیه

مادر علامه جعفری باسواد بود، قرآن را تلاوت می نمود و به فرزندانش آموزش می داد.

حضرت آقای مرعشی نجفی رحمه الله علیه

یکی از الطاف الهی در حق آیت الله مرعشی نجفی آن بود که مادر وی هیچ گاه بدون وضو به وی شیر نداد.

 

مهاتما گاندی

مادر گاندی عمیقا مومن بود به صورتی که نیمی از سال را روزه دار بود.

توماس ادیسون

مادر ادیسون خیلی زود متوجه هوش سرشار فرزندش شد و خود کتاب هایی از جمله انجیل را به فرزندش آموخت.