طریقه تمیز کردن اطو

 

پیراهن شما صاف نیست و نیاز به اطو شدن دارد اما اطوی شما کثیف است تصاویر و تکنیک های زیر به شما می آموزد که چگونه این مشکل را حل کنید و صفحه ی فلزی و روزنه های بخار آن را تمیز کنید

از این هفت مرحله پیروی کنید:

۱- آب و جوش شیرین را مخلوط کنید.

( یک قاشق سوپ خوری آب بعلاوه دو قاشق سوپ خوری جوش شیرین)

 

 

۲- مخلوط را با برس هم زده و روی صفحه ی فلزی اطو بمالید.
جاهایی که رسوب دارند.

 

 

۳- مخلوط روی اطو را با پارچه ای مرطوب پاک کنید.

 

 

۴-پاک کردن مجاریه اطو بخار:

گوش پاک کنی را با آب مقطر مرطوب کنید و وارد مجارده اطو بخار کنید و آب های داخل اطو را خارج کنید.

 

 

۵- مخزن اطو را مجدداً پر کنید.

یک سوم مخزنه اطو را از آب مقطر پر کنید
نکته:برای بهتر انجام شدن این کار می توانید سه چهارم فنجان آب را با یک چهارم فنجان سرکه سفید مخلوط کنید.

 

 

۶- اطو را روشن کنید و اجازه دهید تا بخار کند و اجرام رسوب کرده و باقیمانده با فشاره بخار از اطو خارج شود

 

 

۷- اطو را خاموش کنید و آب باقیمانده را از مخزن اطو خارج کنید.اطو را روی سطح حساس قرار ندهید تا رسوب های احتمالیه باقیمانده از مجاری به بیرون بچکد.

 

 

نکته:مخزنه اطو را بعد از هر استفاده خالی کنید تا از ایجاد رسوبات معدنی احتمالی پیشگیری شود.