در میانه شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، مردی در این کشور مشاهده شده است که دایره کارتونی بزرگی دور کمر خود قرار داده تا مردم را وادار کند از او فاصله بگیرند. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، دیده می‌شود که این مرد مقررات جدید ایتالیا را بسیار جدی گرفته و در حالی که دایره کارتنی نارنجی رنگ بزرگی به دور کمرش دارد، در بازار «تستاچیو» در رم پرسه می‌زند.

شخصی که فیلم می‌گیرد، از او می‌پرسد که این اقدام امنیتی به خاطر چیست، و او خیلی عادی و بی‌احساس جواب می‌دهد: «به خاطر ویروس کرونا.» همچنین، در فیلم دیده می‌شود که این شخص ابزاری را همراه خود دارد که معمولا برای جمع کردن زباله از آن استفاده می‌شود.