رابطه خصوصیات شخصیتی با ترتیب تولد

فرزند اول

 • شک و تردید
 • حساس بودن
 • عدم اعتماد
 • میل به موفقیت خود
 • احساس ناامنی
 • نیاز به ارتباط و وابستگی
 • زرنگی
 • خساست
 • وابستگی
 • مسئولیت پذیری
 • قدرت طلبی
 • حسادت
 • محافظه کاری
 • تلقین پذیری
 • تحریک پذیری

فرزند دوم

 • استقلال
 • پرخاشگری
 • برونگرایی
 • علاقه به سرگرمی
 • جمع گرایی
 • قابل اتکا بودن
 • خلق و خوی آرام و خونسرد

 

فرزند سوم

 • پرخاشگری
 • حواس پرتی
 • میل شدید به اظهار محبت
 • حسادت
 • مملو از احساسات نادیده گرفته شدن از طرف والدین
 • حقارت
 • بی کفایتی
 • مستعد اختلالات رفتاری

فرزند آخر

 • احساس امنیت
 • غبطه و حسادت
 • اطمینان
 • بی مسئولیتی
 • بی فکری
 • شادکامی
 • خوش قلبی
 • سخاوت
 • لوس شدن
 • ناپختگی
 • برونگرایی
 • توانایی همدلی کردن
 • احساس بی کفایتی
 • حقارت
 • رقابت با خواهر و برادر