توصیه های دکتر شریعتی برای موفقیت در زندگی

 

 

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد…

 

مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود محورند,ولی آنان را ببخش .

 

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,ولی مهربان باش

 

اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,ولی موفق باش.

 

اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند,ولی شریف و درستکار باش .

 

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,ولی سازنده باش .

 

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند,ولی شادمان باش .

 

نیکی های درونت را فراموش می کنند.ولی نیکوکار باش .

 

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.

 

و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان “تو و خداوند” است نه میان تو و مردم

 

دکتر علی شریعتی