طی روزهای گذشته موج انتقادات از تصویری که از فروشگاه هایپر در تهران دست به دست می‌شد زیاد بود اما بعد از گذشت چند ساعت از انتشار تصویر متعلق به تهران، انتشار تصاویری از آمریکا و اروپا نشان داد که انتقادها از رفتار مردم ایران کمی یک‌سویه و غیرمنطقی بوده است.

شاید مساله بقا و ترس و اضطرابی فراگیر و عمومی در رفتار شهروند شرقی و غربی تفاوتی ایجاد نمی‌کند و آن چه که در این زمان حکمرانی می‌کند مساله‌ی سرمایه‌ی فرهنگی‌ست که در لوای سرمایه اقتصادیِ مایل به بقا دفن و محو می‌شود، چه در آمریکا، آلمان یا ایران. تکلیف آن‌هایی هم که با این تصاویر به دنبال احساسات ناسیونالیسمی یا ضد آن هستند هم روشن است و کلا از مرحله پرت هستند.