بهترین واژگان و جملات در بیان احساسات

 

انسان به اقتضای اجتماعی بودنش، نیازمند ارتباط با هم نوعانش است. ارتباط کلامی از جمله برترین توانایی های خدادادی و اصلی ترین وسیله ارتباط بین انسان ها در بیان منظور، احساس و انتقال اندیشه است.
در بیان کلامی انتخاب واژگان و لحن و بیان آن نقش بسزایی در بیان منظور دارد.
گفتار نیک با دوستان ضامن حفظ و پایداری دوستی و با دشمنان باعث کاهش دشمنی و یا حداقل مانع از افزایش و شدت آن می شود.
واژگان مثبت و عبارت های پسندیده اجتماعی، و در نتیجه تقویت روابط مثبت بین فردی میشود .

در ادامه واژگان و جملات مناسب برای سلام و احوالپرسی ارائه میشود:

 

در مطالب آینده واژگان و جملات مناسب برای خداحافظی و تحسین و تشویق ارائه می گردد.