انجمن پزشکان عمومی به شهروندان هشدار میدهد که گوگل پزشک نیست و به نتایج جستجو در گوگل اعتماد نکنند. اینترنت پر از نوشته های گوناگون و بدون پشتوانه علمی است و بکار بستن این راهنمایی ها گاهی میتواند خطرناک باشد.