کودکان می توانند به بزرگسالان سه چیز را یاد بدهند: بدون هیچ دلیلی خوشحال باشی، همیشه با چیزی مشغول باشی، و بدانی که چطور با تمام توانت چیزی که می خواهی را طلب کنی.بزرگترین کاری که میتوانید برای فرزندتان انجام دهید این است که مادرشان را دوست داشته باشید و به او عشق بورزید،خانواده ای که با عشق باشد برای شما و بقیه بهشت خواهد بود!