گاندی ، رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراطوری بریتانیا رهبری کرد. او در طول زندگی‌اش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می‌کرد. فلسفه بی خشونتی گاندی که خود نام «سانتیاگراها» (در زبان سانسکریا به‌معنای تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقت و تحت‌اللفظی: محکم گرفتن حقیقت) روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیرگذارده‌است.

وی مردم خودرا به هفت گناه هشدار داده که عبارتند از:

ثروت بدون کار

لذت بدون وجدان

دانش بدون شخصیت

تجارت بدون اخلاق

علم بدون انسانیت

دین بدون قربانی

سیاست بدون اصل