کوکه یکی از انواع نان‌های محلی مربوط به خطه آذربایجان است که در بسیاری از مراسم مذهبی همانند محرم و ماه رمضان تهیه می‌شود و طرفداران بسیاری دارد. کوکه در اصل نان روغنی زنجبیلی است که به دو صورت ایشلی کوکه (مغزدار) و یاغلی کوکه (ساده) تهیه می‌شود