خصوصیات فرم بدن مستطیلی :

شکل بدن مستطیلی یعنی اندازه گیری های یکسان به عبارتی اندازه نیم تنه ، کمر و لگن یکسان هستند.
قسمت بالاوپایین بدن مستطیلی به خوبی متناسب هستند ویک شبح متعادل دارند. این افراد نباید از وسایل و اکسسوری های زیاد استفاده کنند .

فرم یقه مناسب


فرم آستین مناسب


فرم بافتنی مناسب


فرم کت مناسب


فرم مانتو مناسب


فرم شلوار مناسب


فرم جین مناسب


فرم دامن مناسب


فرم پیراهن مناسب


فرم شلوارک مناسب


فرم سرهمی مناسب