چیکار کنیم تحت هر شرایطی حالمون خوب باشه ؟

 

برگزیدگان خدا

 

هرآنچه در مالکیت ماست در واقع متعلق به خداوند است.هر چیز تا زمانی از آن ماست که خداوند بخواهد ما آن را داشته باشیم. ثروت دنیا ‘اموال و قدرت همه وامی هستند که خداوند به ما داده است .

خداوند مالک کل همه چیز است.خداوند بخشنده ترین مهربان ؛ اگر چیزی را از ما بگیرد ‘از آن روست که چیز بهتری برای ما دارد .« گرفتن» و « دادن » او همیشه به خیر و صلاح ماست.

وقتی که چنین بینشی داشته باشیم‘ تنها یک دعا در قلب ما می ماند:« خواست خدا انجام شد» وقتی که مشکلات به آدمی روی می آورد و او تنها به عنوان هدایایی از جانب خدا می پذیرد‘تنها نخواهد بود‘ خداوند با اوست و این مایه شادمانیش می شود.
به یکی از مریدان خدا گفتند: « هدیه ای بخواه» او گفت:« خدایا هر روز کمی اندوه برایم بفرست‘زیرا در اندوه است که تو به یاد می آیی و در خوشی از یاد می روی».
مهمترین واقعیت این است که ما « او» را در تمام لحظات در کنار خود داشته باشیم. بدون « او» بهترین موهبتهای زندگی مانند زهر تلخ است و با « او» کشنده ترین همچون شهد شیرین است.
آن کس که رنج و اندوه را مقدس می داند‘می آموزد که زندگی و همه چیز خود را به عنوان قربانی به بارگاه ابدیت اهدا کند.

او قهرمانی حقیقی است .راه خداوند برای اوست . همچنان که در این راه گام برمی دارد در می یابد که مشکلات و خطرهای زندگی نمی تواند مانع پیشروی شود‘بلکه به او سرعت می بخشد .

او بر جاده ی پیروزی قدم می گذارد.او با عشق و نیروی خداوند بر همه چیز چیره می شود.خداوند دوست شکست ناپذیر اوست و هیچ شکستی بر«او» اثر ندارد.

 

 

 زائرین آرامش

 

در اقیانوس زندگی تمام مدت تقلا می کنیم ‘با وقایع می جنگیم‘در برابر بد اقبالی ها ستیز می کنیم . افسوس که خود را به آبها نمی سپاریم. اراده و خواست خدا را نمی پذیریم.

پذیرفتن خواست و مشیت الهی یعنی دانستن اینکه ما هیچ چیز نیستیم‘ او یگانه انجام دهنده است و بنابراین در تمام رویدادهای زندگی خیر و خوبی ما نهفته است .هرچه بیشتر این باور را پرورش دهیم و به آن تکیه کنیم ‘ آسوده خاطرتر خواهیم بود وبه تدریج مفهوم با آرامش به سر بردن در حضور خداوند را فرا خواهیم گرفت.

در ابتدا انجام دادن پیشنهادهای زیر می تواند مفید واقع شود:

۱- هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید به قطعه ای از متون مقدس بیندیشید و آن را چند بار برای خود تکرار کنید.

هر روز گه گاه خود را از کارو زندگی جدا سازید و چند دقیقه آن قطعه را تکرار کنید.بدین ترتیب تجسم کنید که این قطعه ی مقدس در وجودتان نفوذ می کند و بر قدرت جسمانی ذهنی و روحی شما می افزاید.

هر قطعه ای از هر کتاب آسمانی و مقدسی می تواند مفید باشد.این قطعه برای من بسیارمفید بوده است:

“خداوندا خواست تو تحقق خواهد پذیرفت.”تو بهتر می دانی که چه چیزی برای هر یک از ما خوب است‘اعمال تو سراسر رحمت است.خداوندا تو نیرو و تکیه گاه و حامی من هستی.آرامش من در اراده و خواست تو نهفته است.”

۲- هنگام رویارویی با مشکلات و مصایب دستپاچه نشوید‘بلکه قلب خود را به نزد”او” فرا برید و”او” را همچون مادری پر عطوفت و خود را کودکی بدانید که در آغوش”او” نشسته است.

۳- تمامی افکار شهوت‘نفرت و حرص را از خود بزدایید.

 

برگرفته از کتاب برای آن به سوی تو می آیم