چشم انسان قادر به تشخیص ۱۰ میلیون رنگ مختلف است ولی مغز توان به خاطر سپردن همه آنها را ندارد. مغز زنان بهتر از مردان رنگ ها را تجزیه و تحلیل می کند به همین خاطر، زنان در تشخیص رنگها بهترند.