آخرین گزارش فائو پیش بینی می کند تولید گندم ایران امسال نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت و در سطح ۴/ ۱۳ میلیون تن باقی خواهد ماند

تولید برنج ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۹/ ۱ میلیون تن باقی می‌ماند

اما تولید جو در ایران طی امسال ۲۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد و به ۳ میلیون تن می‌رسد. در سال قبل ۸/ ۲ میلیون تن جو در کشور تولید شده بود.

تولید ذرت نیز در سال قبل ۹/ ۰ میلیون تن اعلام شده بود که این رقم در سال‌جاری با رشد ۲۰۰ هزار تنی به ۱/ ۱ میلیون تن خواهد رسید.