بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از ابتدای خرداد ماه، باید به جای استفاده از رمزهای دوم ثابتی که قبلا مورد استفاده قرار می‌گرفت، از رمز های موقتی استفاده کرد که سیستم بانکی آن را به کاربر می‌دهد و هر ۶۰ ثانیه یک‌بار تغییر می‌کند. به این ترتیب کاربران سیستم بانکی برای استفاده و فعال سازی رمز دوم یک‌بار مصرف باید به بانک عامل مراجعه کنند