۱-قانون اعتقادات:

به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست ،بر قسمت نیمه ی هوشیار ذهن تآثیر می گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می آید.هر امر ابتدا باید در غالب اعتقاد در آید تا به آن عمل شود.

۲-قانون انتظارات:

هر آنچه که انتظارش را می کشید به سرتان می آید.مثلا اگر انتظار یک زندگی خوب و موفق را می کشید ،همان را خواهید داشت و برعکس.پس اگر هر عملی را که انجام می دهید از آن انتظار مثبت داشته باشید ،نتیجه مثبت خواهید گرفت.

۳-قانون جاذبه:

منفی ها ،منفی ها را جذب می کنند و مثبت ها ،مثبت ها را .افراد دارای ذهنیت منفی ،اشخاص منفی را جذب میکنند و افراد با ذهنیت مثبت ،اشخاص مثبت را.پس ذهنیت شما باعث میشود که چه نوع افرادی به شما جذب شوند و در کنارتان قرار گیرند .

۴-قانون جانشینی:

ذهن نیمه هوشیار انسان میتواند در یک لحظه فقط به یک وجه از قضیه (مثبت یا منفی)فکر کند.یعنی زمانی که میخواهیم به جنبه مثبت کاری فکر کنیم قادر نیستیم در همان لحظه جوانب منفی آن را هم بسنجیم .مگر اینکه حنبه منفی جانشین مثبت شود.

۵-قانون کارما:

آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند.بازی زندگی ،بازی بومرنگ هاست.پندار ،کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز میگردد.کارما به معنای بازگشت است.آنچه که آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.بسیار از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و احتکار جز تنگدستی عاقبتی ندارد.

۶-قانون بخشایش:

خطاهای خود و دیگران را فراموش کنید و ببخشید.فراموش کردن خطاهای خود این حسن را دارد که تصویر ذهنی فرد از خود ،مخدوش نمی شود.هر اندیشه خشک و محدود کننده ای مثل مقصر دانستن خود،کینه و ناراحتی داشتن از دیگران بر ذهن نیمه هوشیار اثر گذاشته و مانع پیشرفت می شود.

۷-قانون پرهیز از تردید و هراس:

جز تردید و هراس هیچ چیز نمیتواند میان انسان و آرمان هایش فاصله بی اندازد .اگر انسان بدون دلهره ،برای تحقق آرزوهایش تلاش کند ،بی درنگ برآورده خواهد شد.ترس ،دشمن بزرگ بشر است .ترس از تنگدستی ،بدبختی ،شکست ، بیماری و از دستت دادن و…