فهرست میراث فرهنگی ثبت شده ایران در یونسکو :

۱- تخت جمشید (۱۹۷۹)

۲- چغازنبیل (۱۹۷۹)

۳-میدان نقش جهان اصفهان (۱۹۷۹)

۴- تخت سلیمان (۲۰۰۳)

۵- بم و فضای فرهنگی آن (۲۰۰۴)

۶- پاسارگاد (۲۰۰۴)

۷- گنبد سلطانیه (۲۰۰۵)

۸- سنگ نوشته بیستون (۲۰۰۶)

۹- مجموعه کلیساهای آذربایجان (۲۰۰۸)

۱۰- سازه های آبی شوشتر (۲۰۰۹)

۱۱- مجموعه تاریخی بازار تبریز (۲۰۱۰)

۱۲- مجموعه خانقاه و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (۲۰۱۰)

۱۳- باغ های ایرانی (۲۰۱۱)

۱۴- مسجد جامع اصفهان (۲۰۱۲)

۱۵- گنبد قابوس (۲۰۱۲)

۱۶کاخ گلستان (۲۰۱۳)

۱۷- شهر سوخته (۲۰۱۴)

۱۸- منظر فرهنگی میمند (۲۰۱۵)

۱۹- شوش (۲۰۱۵)

۲۰- قنات ایرانی (۲۰۱۶)

و

تنها میراث طبیعی ثبت شده ایران در یونسکو:

۲۱- کویر لوت (۲۰۱۶)