مجتمع آموزشی سوده با باور و تعهد و تأکید بر نوآوری ، خلاقیت، تقویت روحیه نقادی و نقد پذیری و استفاده از فناوری اطلاعات و یادگیری مستمر و پیوسته و بستر سازی حضور در عرصه های آموزش بین المللی و حضور در شبکه مدارس مجازی، پروژوه هایی را در مقاطع مختلف آموزشی به اجرا گذاشته است.

بدین منظور مجتمع فرهنگی-آموزشی سوده به عنوان مدرسه زندگی، باستقرار نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2000،ISO10002:2004 وIWA2 وحفظ شرایط زیست محیطی و با تعهد به موارد ذیل :

· مدارس مطلوب حاصل مدیریت مطلوب و انتقال ارزش های اصلی از طریق گفتار و کردار میباشد.

· تأکید بر نوآوری،خلاقیت ،تقویت روحیه نقادی و نقدپذیری و استفاده از فناوری اطلاعات و یادگیری مستمر و پیوسته.

· ارج نهادن به کارکنان ،دانش آموزان و اولیاء و جلب مشارکت برمبنای صداقت آنها.

رئوس خط مشی کیفیت را به شرح ذیل اعلام میدارد :

۱٫ جلب رضایت اولیاء ، دانش آموزان و کارکنان .

۲٫ شناسایی تفاوت ها  و  توانایی دانش آموزان و ارتقاء روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در آن ها .

۳٫ بسترسازی حضور در عرصه های آموزشی بین المللی.

۴٫ بسترسازی حضور در شبکه مدارس مجازی .

 

برای آشنایی بیشتر با امکانات و سوابق مجتمع میتوانید از لینک زیر استفاده کنید :

 

http://www.soodeh.com/