سیگار علاوه بر مضرات بیشماری که دارد، باعث افزایش سرعت سفید شدن مو نیز می گردد. طبق پژوهشی که در سال ۲۰۱۳ انحام شد، بین سیگار کشیدن و سفید شدن موها قبل از ۳۰ سالگی رابطه مستقیمی وجود دارد.