در یک نظر سنجی سراسری در فرانسه، زیدان بالاتر از ناپلئون، مارشال دوگل، آلن دلون و ژان پل بلموند محبوب ترین فرانسوی تاریخ انتخاب شد، این در حالى است که زیدان یک مهاجر الجزایری است!