پاستای هسته ای به احتمال زیاد محکم ترین ماده در کل کیهان است.پس از میلیارد ها سال که از عمر یک ستاره گذشته و به حالت ناپایدار رسیده دچار انفجار شده که به این پدیده سوپرنوا گویند پس از این مرحله پروتون ها و الکترون های باقی مانده در هسته ستاره بشدت با هم ترکیب می شوند و در نهایت سوپی از نوترون با چگالی بسیار بالا یا فراچگالی ایجاد می کنند. چگالی این سوپ در حدی بالاست که بیشترین جاذبه را ایجاد می کند. این سوپ بشدت فشرده شده و کمترین فضای ممکن را اشغال می کند.پس از طی مراحل بالا میتوان مدعی شد که پاستای هسته ای یاهمان قوی ترین ماده جهان شکل گرفته است.
ادعای اینکه پاستای هسته ای محکم ترین ماده موجود در کیهان است ثمره تحقیقات تیمی از پژوهشگران آمریکایی و کانادایی است که پس از انجام تحقیقات مختلف با استفاده از سازو کارهای شبیه سازی به این نتیجه رسیدند. در واقع آنها هرگز قادر نبودند که میزان استحکام ماده موجود در ستاره های نوترونی را از نزدیک بسنجند، اما نتیجه شبیه سازهای مختلف نشان داد که در واقعیت این پاستای هسته ای موجود در ستاره های نوترونی است که عنوان دار محکم ترین ماده در سراسر کیهان می باشد.