‏یک کتاب فروشى در استرالیا تمامى کتابهاىش را با کاغذ جلد کرده تا از “قضاوت کتاب از روى جلد” توسط مشتریان خوددارى شود!