اهرام مصر از نظر اندازه واقعا فرا انسانی اند !

از لحاظ لجستیکی، جابه جایی و برش هر سنگ، قرار گیری و استقرارسازی آن ، تنها ۵ دقیقه زمان برده است ! و این موضوع تقریبا غیر قابل باور است !

هرم بزرگ در عرض ۲۲ سال ساخته شد. این هرم از دو میلیون و سیصد هزار قطعه سنگ ساخته شده است. یعنی اگر ۲۲ * ۳۶۵ * ۲۴ * ۶۰ ضرب کنید و عدد حاصل را بر دو میلیون و سیصد هزار تقسیم کنید، زمان بدست آمده برای هر سنگ حدود ۵ دقیقه بدست می‌آید