در یک نظرسنجى اى که اخیرا در استرالیا انجام شده، محبوبیت نخست وزیر استرالیا به شدت افزایش یافته و در حال حاضر محبوب ترین نخست وزیر تاریخ استرالیا شده است.

اسکات موریسون، سیاستمدار محافظه کار راستگراى استرالیایى که به طرز معجزه آسایى، تمامى رقباى خودش را در دو انتخابات اخیر شکست داده، از ابتداى نخست وزیرى اش، با انواع و اقسام چالشهاى جدى روبرو بوده است؛ سال گذشته سیل و آتش سوزى و امسال کرونا.

ایشان هر روز مصاحبه مطبوعاتى دارد و آخرین وضعیت کرونا در استرالیا را اعلام میکند؛ بعد از اعلان قرنطینه، چندین بسته حمایتى براى کسانى که کارشان را از دست دادند، به تصویب رساند؛ مرزها را بست و حتى مردم را دعوا هم میکرد.

در استرالیا هیچکس به اندازه نخست وزیر، کرونا را جدى نگرفته است.

برنامه چند لایه اى ایشان در آماده کردن کل نظام درمانى استرالیا در عرض یک هفته، واقعا قابل تحسین است و حتى ویزیت تلفنى را رایج کرد و علاوه بر پرداخت بیمه درمانى براى ویزیت تلفنى، درصدى هم بیش از حق بیمه به پزشکان پرداخت کرد تا ایشان را تشویق به ویزیتهاى تلفنى کند.