تقریبا همه ما با این مشکل رو به رو هستیم که صبح ها به سختی بیدار میشویم حتی برایمان اتفاق افتاده که زنگ هشداری را که برای بیداری در زمان مقرر تنظیم نموده ایم را خاموش کرده و بعد از آن خوابمان برده باشد

از کودکی به یاد داریم که اوایل از ساعت های کوکی برای بیدار شدن استفاده میکردیم که بعد ها جای خود را به ساعت های دیجیتال و گوشی های هوشمند دادند اما حال با پیشرفت هرچه سریع تر تکنولوژی محققان دست به ساخت قالیچه ای زده اند که در زمان مقرر خود هشدار داده و تا پاهای خود را روی آن قرار ندهید خاموش نمیشود