کف عظیمی که براثر تلاطم اقیانوس ناشی از طوفان ایجاد شده است سواحل شرق استرالیا را فرا گرفته است. این پدیده در حالی روی داده است که سیل ناشی از طوفان نیز طی سه روز مناطق جنوب شرقی استرالیا را تقریبا به زیر آب برده بود
این پدیده شمار زیادی از ساکنان محلی را به سواحل کشانده است. با این حال یکی از افرادی که به ساحل منطقه آکسلی آمده است می گوید واقعا چندش آور است اصلا خوب نیست. وی می گوید شناکردن در کف حس عجیبی دارد انگار روی یک ابر بزرگ می پرید.
یک کودک نیز می گوید این کف سواحل را خراب کرده است. گفتنی است این کف در پی طوفان اسوالد ایجاد شده است که اوایل هفته استرالیا را درنوردید.