قبیله داستنچ در اتیوپى روش جالبى براى آراستن خود دارند. آنها با استفاده از زباله هاى شهرى به تزیین خود مى پردازند. درپوش نوشابه از وسایل مورد علاقه آنها مى باشد.