زیبا ترین چشمان در میان جانوران از آن نوعی قورباغه سمی میباشد، این قورباغه بر خلاف ظاهر زیبایش یکی از سمی ترین جانوران دنیا میباشد به طوری که میتواند ۱۰ مرد بالغ را عرض ۳ دقیقه بکشد.