نقش برجسته پیروزی شاهپور اول ساسانی بر امپراطوران رومی در تنگ چوگان شلوغ ترین نقش برجسته ی تاریخ ایران باستان است که در نزدیکی شهر کازرون در استان فارس و روبروی شهر تاریخی بیشاپور و در کنار رودخانه شاهپور واقع شده در این نقشه برجسته ۱۱۵ پیکر دیده میشود که از این نظر رکوردار نقش برجسته های ایرانی به شمار می آید .