اگر برای خرید به سوپرمارکت می روید در یافتن اجناس با قیمت مناسب بیشتر دقت کنید، جای اجناس بی حساب و کتاب نیست و بر اساس اصول روانشناسی و بازاریابی در جای خود هستند. حتی بزرگی و کوچک سبد خرید، رنگها و همچنین مکان قرارگرفتن اجناس در طبقه ها هم محاسبه شده هستند.