پژوهشگران دانشگاه MIT اخیرا به شبیه سازی اعصاب برای کامپیوترها پرداخته و یک دستکش مجهز به حسگرهای متعدد را تولید کرده اند. این دستکش به کامپیوترها کمک می کند تا اشیا لمس شده را تشخیص دهند. این دستکش مخصوص که دستکش لمسی مقیاس پذیر نام دارد، دارای ۵۵۰ حسگر تعبیه شده ریز است. هر حسگر به نحوی طراحی شده که می تواند سیگنال های فشار را ثبت کند.