آب های کمی در دنیا وجود دارند که به اندازه ی دریای مرده از نظر تاریخی، جغرافیایی و مذهبی دارای اهمیت باشند؛ در سنت مصریان باستان، یهودیان و در سنت های اسلامی، این دریا روی نقشه آورده شده است. دریای مرده، جایی است که کسی در آن غرق نمی شود. این دریا به خاطر شوری بیش از اندازه ای که دارد، به «مرده» معروف است. میزان بالای شوری ای که در این دریا وجود دارد، حیات گیاهی و جانوری در آن را غیر ممکن می کند و به همین دلیل است که به آن کلمه ی«مرده» را نسبت داده اند. البته طبق تحقیقاتی که انجام شده است، جانداران کوچکی مثل باکتری ها در ته این دریاچه دیده شده اند. – این دریا واقعا دریا نیست! درست است که به آن دریا می گویند اما از نظر تکنیکی دریا نیست بلکه دریاچه ای شور است که رودخانه ی اردن در آن جریان دارد و آن هم همه ی آب را نگه می دارد و به دریا یا اقیانوس دیگری نمی ریزد. – این دریا یا همان دریاچه، ۹٫۶ برابر اقیانوس ها میزان نمک بیشتری دارد و آنقدر زیاد است که نمک کل یک اقیانوس در برابر آن، مثل یک قطره ی کوچک است. حتی با اینکه آب تازه ی رودخانه ی اردن در آن می ریزد، به خاطر اینکه این آب جایی برای رفتن ندارد، همانجا تبخیر می شود و چیزی که باقی می ماند، دنیایی از نمک است.