علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری امروز در دیدار با فرماندار شمیرانات با بیان اینکه ورود و خروج بیماران کرونا با کاهش یک سوم مواجه شده است، گفت: آمار بستری بیماران کرونا در این بیمارستان از ۲۵۰ تخت به ۹۵ تخت رسیده است.

علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری امروز در دیدار با فرماندار شمیرانات با بیان اینکه ورود و خروج بیماران کرونا با کاهش یک سوم مواجه شده است،

گفت: آمار بستری بیماران کرونا در این بیمارستان از ۲۵۰ تخت به ۹۵ تخت رسیده است.