خانواده های موفق چه خصوصیاتی دارند؟

١- در بین اعضای خانواده جمله “به من چه یا به تو چه” رد و بدل نمی شود، چرا که اعضاء خانواده به گفتگو و مشورت منطقی اعتقاد دارند و احساس مسیٔولیت می کنند.

٢- افراد به یکدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد سوء استفاده نمی کنند و اعتماد را یکی از پایدارترین ویژگی ازدواج موفق و خانواده موفق می دانند.

٣- تا جایی که امکان دارد با هم هستند و در مهمانی ها یا کارهای مربوط به خانواده تنها نمی روند. همدلی، همکاری، همفکری، هماهنگی را بقای خانواده خوشبخت می دانند.

۴- با هم اتحاد دارند و در مسایٔل مختلف ، با گفتگو و مشورت به تفاهم می رسند و سعی می کنند اگر سوء تفاهم به وجود آمد، آن را در درون خود بدون این که کسی بفهمد حل کنند.

۵- به سلیقه ها و عقاید یکدیگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل می کنند.

۶- نسبت به هم شرم مسموم ندارند، یعنی خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی یا خشونت ابراز می کنند.

٧- به حریم یکدیگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده خود فراتر نمی روند.

٨- نگران سلامت روحی و جسمی یکدیگر بوده و از هم مراقبت می کنند. اگر چنانچه مشکلی به وجود آید، سعی وافر در حل مشکل را دارند.