با قرنطینه شدن و خانه‌نشینی بیش از دو میلیارد نفر از ساکنان کرۀ زمین و خلوت شدن فضای شهرها، برخی حیوانات به سرعت تغییر رفتار می‌دهند و محدودۀ زیستی خود را گسترده‌تر می‌کنند. حضور حیوانات درمیان شهر ها بسیار زیبا و دیدنی است. اما ممکن است خطرهایی را هم در بر داشته باشد. بهتر است […]

با قرنطینه شدن و خانه‌نشینی بیش از دو میلیارد نفر از ساکنان کرۀ زمین و خلوت شدن فضای شهرها، برخی حیوانات به سرعت تغییر رفتار می‌دهند و محدودۀ زیستی خود را گسترده‌تر می‌کنند.

حضور حیوانات درمیان شهر ها بسیار زیبا و دیدنی است. اما ممکن است خطرهایی را هم در بر داشته باشد. بهتر است مراقب خود و خانواده خود باشیم.