جملات پر محتوا و کاربردی

 

 

خشنودی از آنچه که دارید بسیار خوب است اما هرگز از ان چه هستید خشنود، نباشید

 

هر انچه که زیباست همیشه خوب نیست اما هر انچه که خوب است همیشه، زیباست

 

همیشه به آهستگی فکر کنید و به سرعت عمل !

 

 

تو مخلوق شرایط نیستی، بلکه شرایط مخلوق تو هستند.

 

 

لباس انسان را نمی سازد اما از جانب او سخن می گوید، !

 

کار امروز تقدیر فردایمان را رقم می زند !

 

بزرگ ترین تجلی قدرت آرام بودن است !

 

دست هایی که کمک می رسانند مقدس تر از لب هایی هستند که عبادت میکنند.

 

به گونه ای رفتار کنید که گویی دائما شما را نظاره می کنند.

 

آنچه ما، داریم هدیه ای است از جانب پروردگار و آنچه را که ما با داشته های خود انجام می دهیم هدیه ماست به پروردگار !

 

 

چنانچه کوشش کنم که مثل او باشم پس چه کسی مثل من خواهد بود؟

 

می دانی چه موقع از روی دوچرخه می افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی.

 

 

زندگی نیز اینگونه است با عشق زمان فراموش می شود و گاهی با زمان، عشق !

 

وجدان مانند سگ نگهبان است که می توان از کنارش گذشت اما نمی توان آن را، از پاس کردن باز داشت.

 

 

عقل کم در سر، مایه زحمت بسیار برای پاها می شود.

 

حتی در میانه روی هم زیاده روی نکن !

 

کسانی که به آنان عشق می ورزی از بیشترین، قدرت برای آزردن برخوردار هستند.

 

ما غمگین به دنیا نمی آییم اما بعدا یاد می گیریم که غمگین باشیم.

 

آنچه ما انسان ها را قادر می سازد از نظر روانی زندگی را با همه رنج ها و مصائب و سختی ها تحمل کنیم فقط احساس معنی دار بودن و هدفمند بودن زندگی است.

 

مسئله مهم این است که در هر لحظه بتوانیم آنچه را هستیم فدای آنچه می توانیم باشیم کنیم.

 

مردم هر روز خدا را می بینند فقط او را تشخیص نمی دهند !

 

خردمند کسی است که از هر چیز ساده ای به شگفت درآید.

 

انسان بزرگ به خود سخت می گیرد و انسان کوچک به دیگران !

 

انسان مانند رودخانه ای است هر چه عمیق تر باشد آرام تر است !

 

تو نمی توانی منتظر متوقف شدن طوفان بمانی ، تو باید کار کردن در باران را بیاموزی !

 

اگر در مورد مردم قضاوت کنی دیگر وقتی برای دوست داشتن آن ها باقی نمی ماند.

 

سعی کنید از اشتباهات دیگران بیاموزید زیرا  آنقدر زنده نخواهید ماند که آن ها را خودتان مرتکب شوید.

 

 

وقتی همه با تو هم عقیده شدند آنگاه مطمئن باش که اشتباه کرده ای.

 

دو چیز در این دنیا از همه چیز زیباتر است : آسمانی پر ستاره و وجدانی آسوده !

 

آنچه هستی بهتر تو را معرفی می کند تا آنچه می گویی !

 

آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست ، بلکه افتادن از ارتفاع است.

 

همواره می توانیم بگوییم سنگی که دیگران به سوی ما انداخته اند به ما نخورده است، تنها شب هنگام می توانیم در سکوت به خاطر درد پیشانی مان بگرییم !

 

 

برگرفته از کتاب لطفا گوسفند نباشید.