ملاکهای ازدواج :
برابری
شباهت ها و تناسب ها.
برای همدیگر جذاب باشند زیبایی عادی میشود ولی زشتی هرگز عادی نمیشود
شباهت خانواده ها ترکیب خانواده ها به هم بیایند
پایگاه اجتماعی شبیه داشته باشید
جهان بینی ها شبیه باشد
باورها و اعتقاد های مشابه مذهب و فرهنگ
وحدت در هدف و مسیر
توانایی ارضای احتیاجات جسمی و روانی یکدیگر را داشته باشید.
می توانید با هم ارتباط برقرار کنید دنبال موضوع برای صحبت نمی گردید
دانش نزدیک
عاقل باشید دارای سیستم استدلال در مورد مسائل مختلف باشید
وحدت نظر در روش پول در آوردن و خرج کردن
اولویت بندی در زندگی مشابه داشته باشید
راستگویی و صداقت
شباهت در فرایند تصمیم گیری در خانواده چه کسی و چطور باید تصمیم بگیرد
گذشته همدیگر را بدانید کلیات نه جزئیات
اتحاد نظر در مورد کودکان تعداد بچه ها و نحوه بزرگ کردن آنها
اتفاق نظر در مورد محل زندگی
چگونگی ارتباط با دوستان و خانواده
به یاد داشته باشید …
موارد فوق در فاصله زمانی حداقل ۵۰۰ ساعت در ۶ تا ۱۸ ماه و فقط یک سوم آن می تواند تلفنی باشد.
با شک و دودلی ازدواج نکنید
اگر شب عروسی هم متوجه اشتباه شدید برگردید
بعضی مواقع ۲ تا ۴ ساعت روان درمانی می تواند چراغ سبز یا قرمزی را مشخص کند که خیلی کمک کننده است