“کیدزانیا” نام شهرکهای زنجیره ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارند. در این شهرها کودکان به صورت سمبلیک شغلهای مختلفی را برعهده میگیرند تا برای مسوولیتهای آینده آماده شوند.