عقاید خوش بینانه:
به هر کس می رسید درباره سلامت ، خوشبختی و آینده بهتر سخن بگویید.
دوستان خود را متقاعد کنید که در وجودشان چیز ارزشمندی وجود دارد.
همیشه به جنبه مثبت و روشن هر چیز بنگرید و سعی کنید نظر خوشبینانه شما واقعیت پیدا کند.
بهترین افکار را به مخ خود راه دهید برای بهترین افراد کار کنید و بهترین وقایع را انتظار داشته باشید
از موفقیت دیگران به همان اندازه خوشحال شوید که از توفیق خود احساس شادمانی می کنید.
اشتباه های گذشته را فراموش کنید و به موفقیت های بزرگ آینده بیندیشید.
همیشه روی شاد داشته باشید و به هر موجود زنده ای که می رسید لبخند بزنید
آنقدر به فکر اصلاح خود باشید که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشید.