فضاپیمای خورشیدی لایت سیل ۲ (LightSail) بادبان‌های نازک خود را که به وسعت رینگ بوکس هستند باز کرده تا با استفاده از انرژی خورشیدی در فضا به پیش برود.

این فضاپیما در واقع با هدف آزمایش مکانیزم بادبان‌های خورشیدی و نحوه استفاده از انرژی خورشید به جای سوخت‌های متداول توسط شرکت اکتشافات فضایی غیر انتفاعی The Planetary Society و با راکت فالکون هوی اسپیس ایکس به فضا فرستاده شد و چندی پیش هم اولین سیگنال خود را به زمین ارسال کرد.
لایت سیل ۲ از انرژی فوتون‌های خورشیدی استفاده می‌کند. این ذرات اگرچه جرم ندارند اما به خاطر وجود تکانه حرکتی، پس از برخورد به یک سطح صاف از آن بازتاب کرده و جسم را کمی به سمت جلو به پیش می‌رانند.