طولانی ترین سلسله تاریخ شاهنشاهی ایران اشکانیان است که سهم بسیار کمی در شاهنامه دارد. کل آن دوران ۴۷۵ ساله تنها در ۲۳ بیت بیان شده است. فردوسی درباره آنها چنین میگوید:

کزیشان جز از نام نشنیده‌ام

نه در نامهٔ خسروان دیده‌ام

دو خدمت بسیار ارزشمند اشکانیان همانا بیرون راندن یونانیان از ایران و جلوگیری از توسعه طلبی امپراطوری روم بود. نخستین پادشاهی که پس از سالها سلطه سیاسی و فرهنگی یونانیان بر فلات ایران، دوباره فرهنگ و زبان ایرانی را زنده کرد، بلاش اول پادشاه بزرگ اشکانی بود.