در طرح فاصله‌گذاری هوشمند برخی از اصناف با اخذ مجوز می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند.

در طرح فاصله‌گذاری هوشمند برخی از اصناف با اخذ مجوز می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند.