در طرح فاصله‌گذاری هوشمند برخی از اصناف با اخذ مجوز می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند.