روایتی از دولت عشق

 

اگر از نظر مالی ، خدا و کارهای مربوط به او را در درجه ی اول اهمیت قرار دهید ، راه قطعی عظیم ترین ثروت و دولت را بر گزیده اید . راهی مطمئن که ردخور ندارد .

منتها باید عشریه های خود را به طور منظم و پیوسته و مداوم بپردازید بخشش باید سرشار از لطف ، مهربانی و شادمانی باشد . اگر نه ، آنگونه که باید وشاید اثر نمی کند وثمرات نیکو به بارنمی آورد .

هرگاه دریابید یک دهم هرآنچه که در زندگی دریافت می کنید ، به خدا تعلق دارد ؛

وشما تنها کاری که می کنید این است که یک دهم از آنچه راکه او به شما داده است و می دهد را به او بازمی گردانید تا برکت خودتان فزونی یابد ؛ آنگاه برایتان آسان می شود که بخشش خود را با عشق و محبت تقدیم کنید .

 

این شناخت سبب می شود که از بخشش و ایثار نهراسید، وسرشار از نفرت و انزجار به این کار مقدس دست نزنید .

برعکس ، به هنگام قسمت کردن دارایی ها یا هدایای خود با دیگری حتماً درعمل خود عشق الهی وحق شناسی وشکرگزاری از نعمات بی شمار خدا را بگزارید تا بیشتر به دستتان بدهد، و از شما خیر و برکت بریزد .

((خدای خود را به یادآور زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدانمایی .))

 

 

 

واژه ی((عشریه)) یعنی یک دهم از روزگاران باستان به رقم ((ده)) به صورت رقمی جادویی و نمایانگر فزونی نگریسته اند . همه ی فرهنگ ها و تمدن های بزرگ ، پرداخت منظم عشریه را قانون توانگری و راز ثروت دانسته اند .
قسمت کردن آنچه دارید با دیگران ، آغاز افزایش مالی است .

از میان همه ی قوانین جهانی زندگی که در طول این سال ها درباره شان گفته و نوشته امفگویی قانون عشریه بیش از همه ی قانون ها مردم را مجذوب کرده است .

بی ردخور، همه به این نتیجه رسیده ایدکه برای رسیدن به آسایش و ثروت باید نخست یک دهم از هر در آمد خود رابه خدا و کار او اختصاص بدهند .

این تنها راه برای فراخواندن وفور نعمت و رفاه و دولت بیشتر است .آری اگر آدمی از این قانون اطاعت کند ، سزاوار عالی ترین موهبت هاست .

 

برگرفته از کتاب از دولت عشق