بر اساس تئوری انتخاب، تنها کسی که می توانیم کنترلش کنیم؛ خود ما هستیم. اگر رابطه ناموفقی داریم، باید بیندیشیم و ببینیم خود من چه می توانم انجام دهم که باعث بهبود رابطه ام شود و نه این که سعی کنم دیگری را تغییر دهم.

“تقریبا در تمامی موارد هنگامی که دست از کنترل بیرونی بر می داریم، همسرمان نیز تغییر می کند.” اما تئوری انتخاب چیزی ورای رهایی از کنترل بیرونی است. طبق تئوری انتخاب، ما باید تا جایی که امکان دارد به همسرمان کمک کنیم تا نیازهایش را ارضا کند.

برای دستیابی به این هدف لازم است، هفت عادت مهرورزی و پیوند دهنده را جایگزین رفتار هایی که رابطه را تخریب می کنند، کنیم. این رفتار های پیوند دهنده عبارت اند از:

۱) گوش کردن

۲) حمایت کردن

۳) تشویق نمودن

۴) احترام گذاردن

۵) اعتماد کردن

۶) پذیرفتن فرد همان گونه که هست

۷) گفتگوی همیشگی بر سر اختلافات

. برگرفته از کتاب ازدواج بدون شکست ،

ویلیام گلاسر