در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مالیات ۲۵ درصد خواهد شد . یعنی افرادی که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش می‌کنند باید ۲۵ درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت کنند!

این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ ۲۵ درصد شامل تخفیف خواهد بود.